Kadry i Płace

  • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
  • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
  • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
  • prowadzenie  imiennych kart przychodów pracownika
  • sporządzanie  obowiązkowych deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS i PFRON
  • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy do Urzędu skarbowego i do ZUS.
  • doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,